Anifeiliaid Byw a Marw yn Sownd ar y Lan

Cadwch 50 metr i ffwrdd o loi bach morloi ac anifeiliaid y môr sydd wedi mynd yn sownd ar y lan.
Os gwelwch chi lo bach morlo ar ben ei hun ar draeth, nid yw’n un amddifad, mae hyn yn beth arferol. Peidiwch â cheisio’i symud.
Bydd y fam fel arfer yn y dŵr gerllaw, a dylech gadw draw fel y gall ddychwelyd at ei llo bach pan fydd angen iddi.
Ni ddylid byth ag erlid lloi bach morloi i mewn i’r môr – nid ydynt wedi dysgu nofio’n iawn eto ac mae’n rhaid iddynt gael amser i orffwys a thyfu.
Gwyliwch o bell. Peidiwch â mynd at yr anifail.
Ar ôl tywydd garw a llanwau mawr, mae’n beth arferol i forloi ddod i orffwys ar draethau. Nid oes angen unrhyw gymorth ar y rhan fwyaf ohonynt, ac mae’n bwysig nad oes pobl a chŵn yn dod i aflonyddu arnynt.
Fodd bynnag, os ydych chi’n pryderu fod morlo’n sâl neu wedi anafu, ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999.
Peidiwch â cheisio symud yr anifail eich hun na gwneud dim byd arall ag ef.
Gallai’r rhain fod yn arwyddion fod rhywbeth o’i le -
Amddifad – llo bach morlo’r ydych wedi’i weld o bell ar ben ei hun ar draeth, a’i fam heb ei gweld yn y dŵr nac yn bwydo’r llo bach ar y lan am o leiaf 6 – 8 awr.
Tenau – os gallwch weld asennau, cluniau ac esgyrn y gwddf, a bod y croen yn llaes ac yn grychlyd, gallai hynny fod yn arwydd o ddiffyg maeth
Trawma – anafiadau, toriadau neu chwyddiadau y gellir eu gweld, neu wedi mynd yn sownd yn rhywbeth
Sâl – mae arwyddion o afiechyd yn cynnwys pesychu, tisian, anadlu swnllyd neu gyflym, llysnafedd trwchus yn dod o’r ffroenau, llygaid cymylog neu lysnafeddog, un llygad ar gau y rhan fwyaf o’r amser; Blinder – morlo sy’n cymryd dim sylw o unrhyw gynnwrf sy’n digwydd o’i gwmpas (gan gofio serch hynny y gallai fod yn cysgu).
Os dewch chi o hyd i forfil, dolffin neu lamhidydd sy’n dal yn fyw
Nid yw’r anifeiliaid hyn fel arfer yn taflu’u hunain i’r lan, ac felly bydd angen cymorth arnynt.
Galwch yr RSPCA ar unwaith ar 0300 1234 999 neu British Divers Marine Life Rescue ar 01825 765 546 neu 07787 433 412.
Pethau pwysig y gallwch eu gwneud i helpu:
Ategu’r anifail fel ei fod yn gorwedd yn syth i fyny, a chloddio ffosydd o dan yr esgyll dwyfronnol (pectoral fins)
Gorchuddio’r anifail â chynfasau neu lieiniau gwlyb (neu hyd yn oed wymon) a chwistrellu neu dywallt dŵr ar yr anifail i’w gadw’n wlyb
PEIDIWCH â gorchuddio’r twll chwythu ar ben yr anifail, na gadael i unrhyw ddŵr fynd ynddo. Byddai hynny’n peri poendod mawr i’r anifail a gallai ei ladd
Mae’n iawn ceisio cadw dolffin bach neu lamhidydd yn syth i fyny yn y dŵr, ar yr amod fod y twll chwythu uwchben y dŵr bob amser, a chyn belled â’ch bod yn mynd â’r anifail i’r dŵr yn ofalus, er enghraifft drwy ei gario mewn tarpolin (PEIDIWCH â’i lusgo na’i godi gerfydd ei esgyll neu’i gynffon).
Ni ddylid gollwng yr anifail yn ôl i’r môr ar unrhyw gyfrif cyn i’r tîm achub gyrraedd.
Os dewch chi o hyd i anifail marw’n sownd ar draeth, ffoniwch 0800 6520333.

Trafodaethau diweddaraf