Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad enfawr i gadw amgylchedd morol Bae Ceredigion. Pam nad ymunwch â’r tîm gan gymryd rhan mewn gweithgareddau megis ein cynorthwyo i gasglu data gwerthfawr am ddolffiniaid, cael gwared ar sbwriel oddi ar draethau a chynyddu ymwybyddiaeth am ba mor bwysig yw’r amgylchedd lleol.

Gwylio Dolffiniaid

Os oes dwy awr yr wythnos gennych yn rhydd ym misoedd yr haf ac os ydych yn hoff o’r syniad o weld dolffiniaid yn rheolaidd yn y gwyllt, pam na chymerwch ran yn y “gwylio dolffiniaid”. Byddwch yn rhan o dîm ymroddedig a fydd yn astudio’r berthynas rhwng traffig cychod lleol a’r defnydd y mae’r dolffiniaid trwynbwl yn ei wneud o’r safle. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i wneud penderfyniadau am y modd yr ydym yn rheoli gweithgareddau hamdden. Mae hyfforddiant llawn ar gael a bydd rhywun bob amser ar gael i’ch helpu.

Gellir cael mwy o wybodaeth drwy gysylltu â Liz Allan ar 01545 561074

Man Cychod, cwch patrolio, teithiau cerdded tywysedig

Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion yn gartref i’r boblogaeth breswyl fwyaf  o ddolffiniaid trwynbwl yn Ewrop, ynghyd â morloi llwyd yn magu, adar y môr a chynefinoedd o bwys rhyngwladol. Dynodwyd y rhan helaeth o’r arfordir yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, a cheir dwy Ardal Gadwraeth Arbennig Forol. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn rhedeg canolfan fechan ar harbwr Ceinewydd (Man Cychod Bae Ceredigion) sy’n darparu gwybodaeth am fywyd gwyllt a chyngor ar hwylio cychod, yn ogystal â chwch patrol i hyrwyddo’r cod ymddygiad ac annog pobl sy’n hwylio cychod i fod yn gyfeillgar at fywyd gwyllt. Mae’r Cyngor hefyd yn cydlynu Gwylio Dolffiniaid, rhaglen sydd wedi bod yn monitro mamaliaid y môr a gweithgarwch cychod ers tro bellach, ac yn 2011 bydd yn cynnal rhaglen i ysgolion yn cynnwys cyfres o deithiau tywys a digwyddiadau ar y traeth, gan ganolbwyntio ar fywyd gwyllt y môr.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda’r holl raglenni hyn, gan weithio gyda thîm cadwraeth bach a chyfeillgar y Cyngor yng Ngheinewydd. Bydd y rhaglenni’n weithredol o benwythnos y Pasg tan ddiwedd mis Medi, a bydd Gwylio Dolffiniaid yn dechrau ym mis Mehefin. Mae llawer o wahanol bethau y gallwch ei gwneud, ac rydym yn gobeithio y gallwch gyfrannu o leiaf dwy awr bob wythnos, ond os oes gennych fwy o amser i’w sbario, byddem yn arbennig o falch o glywed oddi wrthych.

Rydym yn chwilio am bobl ddibynadwy a hyderus gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog. Buasai’n wych petaech yn weddol wybodus am fywyd gwyllt ein harfordir, ond peidiwch â phoeni os nad ydych yn rhy sicr o ran hynny – byddwn yn fwy na pharod i roi help llaw i chi ddysgu. Er mwyn rhoi help llaw gyda’r cwch mae’n rhaid eich bod yn heini, yn iach ac yn nofiwr da; eto, peidiwch â phoeni os nad oes gennych unrhyw brofiad, gan y byddwn yn rhoi hyfforddiant sylfaenol.

Gwybodaeth ar gyfer Gwirfoddolwyr

Galwch Ben Sampson ar 01545 572139 neu anfonwch e-bost at ben.sampson@ceredigion.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Mabwysiadu Traeth – Beth yw hynny?

A hoffech gael mwy o rôl i gynnal a chadw ansawdd eich arfordir lleol?

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn rhoi cymorth i aelodau’r gymuned sy’n dymuno cyfrannu mewn gweithgareddau cadwraeth diogel a phleserus.

Trwy gyfrwng ei gynllun Gofal Arfordir (Coastcare), bydd grwpiau o wirfoddolwyr yn canolbwyntio ar ofal parhaus yr ardal a ddewiswyd ganddynt gan gynnal digwyddiadau sy’n amrywio o weithgarwch casglu ysbwriel i weithgareddau addysg amgylcheddol – chi sy’n penderfynu ar yr hyn i’w wneud!

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i sefydlu neu ymuno â’ch grŵp gofal Arfordiragosaf, cysylltwch â Cadwch Gymru’n Daclusar 01646 681949 / 07824504801