Banciau tywod

Mae banciau tywod Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Ceredigion yn rhai isel yn bennaf ac ar eu mwyaf niferus yn nwyrain y safle, i’r gogledd ac i’r gorllewin i Geinewydd (gweler y map). Mae banciau tywod yn bwysig, nid yn unig o ran ystod ac amrywiaeth y mathau o gymunedau sy’n bresennol, ond hefyd o ran y swyddogaeth bwysig sydd ganddynt yn y we fwyd ac o ran uniondeb strwythurol ehangach y cynefinoedd oddi amgylch.

Canfuwyd bod nifer dda iawn o rywogaethau gwahanol ym manciau tywod yr Ardal.

Y berdysen Mantis (@Rohan Holt, CCW)

Cynhwysid safleoedd Ceinewydd mewn is-grŵp sy’n ffurfio’r wyth lleoliad Cymreig a samplwyd lle y ceir y nifer fwyaf o rywogaethau. Cefnogai’r is-grŵp ychydig dros 70% o’r cyfanswm o 618 o dacsonau a gofnodwyd. Mae hynny’n cynnwys y berdysen mantis Rissoides desmaresti sy’n brin ledled y wlad (Gweler LLUN).

A very nice plaice!