Y Cipolygon Diweddaraf

Byddem yn gwerthfawrogi petasech yn dweud wrthym am yr hyn yr ydych wedi’i weld.

 

gwran - richard thomasMae Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion yn un o’r lleoedd gorau yn y wlad i sylwi ar fywyd gwyllt y môr gyda phoblogaeth fawr o ddolffiniaid trwynbwl yn ogystal â morloi a morhychod yr harbwr.  Yn achlysurol, gwelir dolffiniaid cyffredin, heulforgwn a morfilod asgellog a gwelwyd hyd yn oed morfilod cefngrwm a morfilod danheddog. 

Mae’r glannau a’r pyllau glan môr yn gartref i gyfoeth o blanhigion ac anifeiliaid diddorol, er eu bod yn rhai bach.  Mae gan ddeifwyr a snorcelwyr ffenestr i weld bywyd o dan y tonnau, ond nid oes angen gwlychu i weld ychydig o’r bywyd rhyfedd a syfrdanol sydd o dan y môr.  Gollyngwch linyn dal crancod i mewn i’r harbwr neu daflwch wialen bysgota i’r môr a does dim dal beth a allech ei ddal (ond dim ond yr hyn yr ydych yn bwriadu ei fwyta y dylech ei gadw a thaflwch bopeth arall yn ôl heb ei niweidio, wrth gwrs!)

Defnyddiwch y drafodfan i hysbysu pobl o’r hyn yr ydych wedi’i weld a chewch wybodaeth hefyd am bethau y sylwodd eraill arnynt.  Ar hyn o bryd, cewch hyd i’r drafodfan ar y wefan Saesneg yn unig, ond mae croeso i chi adael negeseuon yn y Gymraeg.  Cliciwch yma er mwyn trosglwyddo i’r tudalennau Saesneg.  Anfonir manylion am unrhyw anifeiliaid môr anghyffredin a welir at y cynllun cofnodi priodol ac o ganlyniad gynorthwyo gwyddonwyr a rheolwyr i ddeall mwy am y byd naturiol.  Mae hyn yn cynnwys olrhain lledaeniad rhywogaethau ymledol, dysgu am sut mae planhigion ac anifeiliaid yn ymateb i newid yn yr hinsawdd a darganfod pa ardaloedd a allai fod o bwysigrwydd arbennig i rai rhywogaethau.  Cofiwch nodi eich cyfeiriad e-bost er mwyn i ni allu cysylltu â chi, os oes angen, i gael mwy o wybodaeth am rywbeth yr ydych wedi’i weld (ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn ymddangos ar y neges a fyddwch yn ei hanfon)