Gwneud eich rhan er lles y Bae

Beth am fwrw golwg manylach ar y faterion a amlygir isod ac edrych i weld yr hyn y gallwch chi ei wneud i’n helpu i ddiogelu dolffiniaid a bywyd gwyllt arall y Bae.

Rhowch wybod amdano! A ydych chi wedi gweld rhywogaethau anarferol yn y môr neu ar draethau’r Ardal Gadwraeth Arbennig? Os ydych chi, rhowch wybod yngl?n â’r hyn a welsoch a helpu’r gwaith pwysig o fonitro helaethrwydd rhywogaethau a’u symudiadau ar hyd yr arfordir. Cliciwch yma i nodi’r hyn a welsoch ar gronfa ddata Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Cewch gyfrannu at wefan MarLin hefyd sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am nifer o rywogaethau’r morol y Deyrnas Gyfunol (llinell ffôn cofnodi – 01752 255026).

Ysbwriel, ysbwriel, ysbwriel: Mae’n gas gan bob un ohonom ysbwriel, felly beth am fynd i’r afael ag ef!

Nid oes neb ohonom yn hoff o weld sbwriel ar ein traethau. Nid yn unig y mae’n anneniadol, ond gall achosi canlyniadau difrifol i fywyd gwyllt y môr, megis gwneud iddynt fynd yn sownd, a fydd yn aml yn eu hanafu

ac yn eu boddi a’u tagu gan achosi rhith-bysgota. Hefyd, gall sbwriel ryddhau cemegau gwenwynig i’r amgylchedd sy’n bio-grynhoi yn y gadwyn fwyd gan effeithio ar system imiwnedd a ffrwythlondeb ysglyfaethwyr fel mamaliaid y môr.

Yn anffodus, y tueddiad clir yw bod sbwriel ar yr arfordir yn gwaethygu. Mae’r Gymdeithas Cadwraeth Môr (http:/www.mcsuk.org) wedi cofnodi cynnydd o 90% yn y sbwriel a ganfuwyd ar y traethau a arolygwyd rhwng 1994 a 2007. Yn 2006, canfuwyd bod sbwriel môr yn y DU ar ei waethaf yng Nghymru, gyda 2524 eitem/km.

Trwy gymryd dau gam syml, gallwch ein helpu ni i gadw’r amgylchedd lleol yn lân ac yn ddiogel er ein lles ni

ac er lles bywyd gwyllt lleol.

  • Dylech waredu ysbwriel yn ofalus – defnyddiwch y biniau a ddarparwyd neu ewch â’ch ysbwriel gyda chi. Sicrhewch eich bod yn ailgylchu popeth y gallwch ei ailgylchu.
  • “Mabwysiadwch” eich hoff draeth neu’ch hoff ran o’r arfordir drwy ymuno neu ddechrau grŵp Gofal Arfordir a chynorthwyo i’w gadw at y dyfodol.
  • Dywedir mai’r newid yn yr hinsawdd yw’r “Bygythiad mwyaf i’n hamgylchedd heddiw” ac mae tystiolaeth gynyddol y bydd yn cael effaith ar ein bywydau yn y dyfodol. Ond nid yn unig arnom ni y bydd yn cael effaith. Bydd newidiadau cyflym annaturiol yn nhymheredd yr aer a dŵr y môr yn debygol o achosi newidiadau yn nosbarthiad a nifer bywyd gwyllt y môr ar hyd moroedd y byd.

Trwy gymryd camau syml, byddwch yn arbed arian ar eich bil trydan ac yn gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at gynnal iechyd ein hamgylchedd morol er budd a mwynhad cenedlaethau’r dyfodol. Felly a fyddech gystal â

chymryd y camau canlynol:

  • Dylech ddiffodd goleuadau, setiau teledu a radio pan na fydd eu hangen – ni ddylech adael offer trydanol ymlaen yn barod i’w defnyddio.
  • Ni ddylech orlenwi’r tegell – dylech ferwi’r dŵr y mae ei angen arnoch yn unig
  • Gadewch i ddillad sychu’n naturiol, yn hytrach na defnyddio sychdaflwr.
  • Dylech ystyried prynu bylbiau golau sy’n defnyddio ynni’n effeithiol

Am fwy o gyngor am ddulliau sut y gallwch leihau’ch effaith ar yr amgylchedd, ymwelwch â gwefan Defra.

A ydych yn defnyddio cychod? Dysgwch fwy am gyfleusterau cychod sydd yn eich ardal a dulliau sut y gallwch gael cyn lleied ag y bo modd o effaith ar yr amgylchedd. Cliciwch yma i ddarllen mwy am hyn.

Dweud eich dweud!
Dywedwch eich barn wrthom. O’r cyfnodau cynllunio cychwynnol i’r dydd heddin, mae’r awdurdodau perthnasol sy’n gyfrifol am reoli Ardal Gadwraeth Arbennig wedi cydnabod pwysigrwydd cyfranogiad a chefnogaeth y cyhoedd. Croesewir safbwyntiau pawb. Felly mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw sylwadau neu gwestiynau.

Y pwynt cyswllt cyntaf yw Melanie Heath, Swyddog yr Ardal Gadwraeth Arbennig dros yr : e-bost: melanie.heath2@ceredigion.gov.uk ffôn: 01545 561074; llythyr: Adran Gwasanaethau Amgylcheddol a Thai, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0PA.

Ymunwch â’r Grŵp Cyswllt
Y Grŵp Cyswllt yw fforwm cyhoeddus yr Ardal Gadwraeth Arbennig, ac mae croeso i bawb ei fynychu.

Cynlluniwyd y cyfarfodydd i gynnwys cyflwyniadau diddorol am agweddau amrywiol ar yr Ardal ynghyd â thrafodaeth fanylach am y datblygiadau ynghylch rheoli’r safle. Mae’n gyfle gwerthfawr i godi unrhyw faterion yn ymwneud â’r Ardal gyda chynrychiolwyr awdurdodau perthnasol y Llywodraeth sy’n gyfrifol am reoli’r safle.

Am ragor o wybodaeth am gyfarfod nesaf y Grŵp Cyswllt, trowch at dudalen y Newyddion Diweddaraf neu cysylltwch agAnnalisa trwy gyfrwng y manylion cyswllt a restrwyd uchod.

Gwirfoddoli
Darganfyddwch fwy o wybodaeth am y modd y gallwch chwarae rhan.

Diolch yn fawr iawn am eich pryder.