Cynllun Rheoli

Detholwyd Bae Ceredigion i fod yn Ardal Gadwraeth Arbennig yn y lle cyntaf oherwydd ei bod yn hanner cartref i ddolffiniaid trwynbwl yn un o ond dwy drigfan sydd yn bodoli yn nyfroedd y DU. Nod y Cynllun Rheoli sydd yn ei le ers 2001 fu rheoli gweithgareddau sy’n digwydd o fewn a ger yr Ardal Gadwraeth Arbennig er mwyn diogelu’r dolffiniaid a’u cynefin rhag unrhyw effeithiau andwyol a allai ddod i’w rhan yn sgîl gweithgarwch dynol.

Ers sefydlu’r Cynllun, ychwanegwyd chwe nodwedd arall i’w diogelu gan yr Ardal Gadwraeth Arbennig. Felly, adolygir y Cynllun i gymryd i ystyriaeth bob un o’r 7 nodwedd sydd i’r Ardal Gadwraeth Arbennig ynghyd â sicrhau mai’r wybodaeth fwyaf diweddar sydd yn y Cynllun ac y bydd y broses o reoli’r safle yn parhau i gyrraedd ei hamcanion.

Cliciwch yma i ddadlwytho’r Cynllun Rheoli (Pdf 7Mb). (Saesneg yn unig)

Rhai o’r pethau sydd wedi’u cyflawni hyd yn hyn

Tra y byddai’n amhosibl gwneud crynodeb o’r holl waith a wnaed ers dethol y safle yn Ardal Gadwraeth Arbennig, mae’r canlynol yn rhoi rhai o’r pethau a gyflawnwyd drwy Gynllun rheoli’r Ardal Gadwraeth Arbennig :

  • Sefydlu’r Gr?p Awdurdodau Perthnasol a’r strwythur cyd-gysylltiadau.
  • Sefydlu Dogfen y Cynllun Rheoli a gweithredu 83% o’r camau gweithredu sydd yn y Cynllun Rheoli o fewn y ddwy flynedd gyntaf.
  • Coladu cronfa ddata sy’n rhoi gwybodaeth am ddolffiniaid trwynbwl Cynnwys yr ardal rynglanw yn yr Ardal Gadwraeth Arbennig.
  • Ymchwil ar fwyd y dolffin trwynbwl a llygredd PCB.
  • Datblygu a gweithredu Strategaeth Addysgu a Dehonglu (gwefan yr Ardal Gadwraeth Arbennig, cylchlythyr Tir a Môr a sioe deithio’r Ardal Gadwraeth Arbennig).
  • Datblygu, monitro a chynyddu ymwybyddiaeth am Gôd Ymddygiad Ceredigion ar gyfer Defnyddwyr Cychod Hamdden a Gweithredwyr Teithiau Cychod Masnachol Agor Lle Cychod Bae Ceredigion.
  • Diwygio Gorchmynion Sefydlog Meysydd Tanio’r Weinyddiaeth Amddiffyn i gael cyn lleied ag y bo modd o effaith ar famaliaid môr cyn treial tanio arfau.
  • Gwella gweithfeydd trin carthion o fewn yr Ardal Gadwraeth Arbennig ac yn gyfagos ati (Dŵr Cymru i wneud hynny).
  • Cyflwyno deddf leol newydd a Gorchymyn Cregyn Bylchog Cymru 2005 i leihau a gwella’r broses o reoli cloddio am gregyn bylchog ar y glannau.
  • Datblygu strategaeth cloddio metelau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.