Strwythur Rheoli

Rheoli Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Ceredigion

ae’r term Awdurdodau Cymwys yn cynnwys unrhyw gorff statudol neu swyddfa gyhoeddus sy’n arfer pwerau deddfwriaethol, boed hynny ar dir neu ar fôr yn y DU.

Mae naw Awdurdod Cymwys a elwir yn Awdurdodau Perthnasol yn rheoli’r Ardal Gadwraeth Arbennig. Maent oll â phwerau neu swyddogaethau sydd yn cael effaith, neu a allai gael effaith, ar y safle. Tra na fo rhaid iddynt greu cynllun rheoli, mae pob un o’r Awdurdodau Perthnasol yn gyfrifol yn unigol am gydymffurfio â’r Rheoliadau Cynefinoedd o fewn eu cylch gwaith penodol. Serch hynny, gall yr Awdurdodau Perthnasol gyflawni nodau’r Gyfarwyddeb Gynefinoedd yn fwy effeithiol drwy baratoi, gweithredu ac adolygu Cynllun Rheoli ar y cyd.

I’r perwyl hwn, mae Awdurdodau Perthnasol y safle wedi ffurfio Grŵp Awdurdodau Perthnasol Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Ceredigion. Nid oes unrhyw bwerau ychwanegol gan y Grŵp, ond mae’n sicrhau bod pob un o’r Awdurdodau Perthnasol yn cyfrannu at ddatblygu a gweithredu’r Cynllun Rheoli. Mae’r dull hwn o weithredu ar y cyd hefyd yn galluogi cyfathrebu’n effeithiol â phobl leol ac â phartïon eraill sy’n dangos diddordeb parthed y Cynllun yn ei gyfanrwydd. (Gweler y darlun isod i ddarganfod strwythur y cyd-gysylltiadau).

Fframwaith Cyswllt Ardal Arbennig Bae Ceredigion.

Mae Awdurdodau Perthnasol Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Ceredigion fel a ganlyn:

  • Cyngor Sir Ceredigion
  • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
  • Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
  • Dŵr Cymru
  • Pwyllgor Pysgodfeydd Môr Gogledd-Orllewin Lloegr a Gogledd Cymru
  • Pwyllgor Pysgodfeydd Môr De Cymru
  • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
  • Cyngor Sir Penfro
  • Gwasanaeth Goleudy Tŷ’r Drindod

Gweithdrefnau Cynlluniau a Phrosiectau

Un o’r offerynnau y mae’r Gyfarwyddeb Gynefinoedd wedi’u rhoi yn eu lle i reoli’r Ardal Gadwraeth Arbennig yw’r Gweithdrefnau Cynlluniau a Phrosiectau. Mae hynny’n berthnasol i unrhyw weithgaredd a datblygiad sy’n gofyn am ryw fath o gysyniad, caniatâd neu drwydded gan Awdurdod Cymwys neu Berthnasol. Os na ellir diystyru y gallai’r datblygiad gael effaith andwyol ar nodweddion yr Ardal Gadwraeth Arbennig, rhaid i’r Awdurdod Cymwys neu Berthnasol wneud Asesiad Priodol a chymryd cyngor gan yr asiantaeth gadwraeth natur statudol (sef y Cyngor Cefn Gwlad yng Nghymru) i bennu a ellir bwrw ymlaen â’r datblygiad, ac os felly, o dan ba amodau y gellir bwrw ymlaen.

Download the management scheme.

Cliciwch yma i ddadlwytho’r Cynllun Rheoli (Pdf 7Mb).