Cychod hamdden

Gweithgareddau cychod hamdden

Beth yw’r bygythiadau?

  • Llygredd sŵn: mae defnyddio cychod yn cynyddu lefel y sŵn o dan y dŵr. Gall hyn amharu ar allu mamaliaid y môr i gyfathrebu, llywio’u ffordd a hela.
  • Aflonyddwch: Os defnyddir cychod yn agos at ddolffiniaid a morloi, gallai hyn achosi i’r anifeiliaid roi’r gorau i’w gweithgarwch presennol a symud i ffwrdd. Os bydd yr aflonyddwch yn barhaus, gall hyn effeithio ar egni’r anifail a gallai gael effaith yn y tymor hir ar ei iechyd a/neu ei ddadleoli.
  • Gwrthdrawiad: Gallai cynnydd yn y defnydd a wneir o gychod ynghyd â chyflymder anystyriol achosi gwrthdrawiad difwriad.

Beth fuom yn ei wneud?

Côd Ymddygiad Defnyddwyr Cychod Hamdden Ceredigion a gyflwynwyd yn 1992 yw’r prif fodd o hyd o reoli gweithgarwch cychod o fewn yr Ardal Gadwraeth Arbennig. Clustnododd Cynllun Rheoli 2001 yr angen i ddarparu addysg a dehongliad a fyddai’n ennyn diddordeb, gwerthfawrogiad ac ymrwymiad i gadw nodweddion yr Ardal Gadwraeth Arbennig. Dosbarthwyd y côd ymysg pawb sydd ag angorfeydd ac ymwelwyr sy’n lansio mewn porthladdoedd . Hefyd, lleolwyd panelau gwybodaeth am y côd a’r Ardal Gadwraeth Arbennig yn y safleoedd lansio.

Yn 2006, agorodd y Cyngor ganolfan wybodaeth newydd yn Lle Cychod Bae Ceredigion yng Ngheinewydd ar gyfer gwibwyr a phobl sy’n dymuno mynd allan ar gwch.

Mae astudiaeth “Gwylio Dolffiniaid” y Cyngor sy’n cyfranogi o wirfoddolwyr lleol yn dal i ddigwydd bob haf. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae sefydliadau lleol Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, Sefydliad Gwylfan, Cyfeillion Bae Ceredigion a Chanolfan Bywyd Gwyllt Môr Bae Ceredigion wedi cynorthwyo i estyn y nifer o safleoedd monitro sydd ar y glannau. Mae’r astudiaeth yn cofnodi gweithgarwch dolffiniaid a chychod ers 14 blynedd ac mae’n monitro’r broses o gydymffurfio â’r Côd hefyd. Bu canlyniad y dadansoddiad data diweddar yn gadarnhaol a dangosodd bod cydymffurfio da â’r Côd ar y cyfan, yn enwedig ymhlith gweithredwyr teithiau bywyd gwyllt, ond mae angen mwy o waith o hyd gyda defnyddwyr cychod modur.

Beth y byddwn yn ei wneud?

Bwriadwn barhau â’r math hwn o addysgu a monitro. Hefyd, rydym am ddenu arian i gyflogi Parcmon D?r i’n cynorthwyo yn hyn o beth a rhoi cymorth gyda rheoliadau, lle bo angen. Hefyd, hoffem wneud mwy o waith o ran siarad â chlybiau cychod lleol a defnyddwyr porthladdoedd i glustnodi meysydd lle y gallai cylchfaeo gweithgareddau fod o gymorth a lle y gallai fod angen mwy o reoli/gwybodaeth.

Po fwyaf o bobl a ?yr am fywyd gwyllt y Bae ac sy’n deall amdano, po fwyaf y byddant eisiau cymorth i’w ddiogelu. Dyna yw ein cred o hyd. Rydym yn ffodus bod bywyd gwyllt môr sydd mor arbennig gennym a denir llawer o bobl i’r ardal o’r herwydd. Os bydd rheoli iawn yn ei le, credwn na ddylai fod unrhyw reswm pam na all gweithgarwch cychod hamdden a gweithgarwch mamaliaid môr gyd-fyw’n hapus gyda’i gilydd.