Diwydiant

  • Datblygu’r Arfordir a’r Môr
  • Dhwilota am olew a nwy yn y môr ac elwa arnynt
  • Gweithgareddau milwrol
  • Cloddio am agregau

Datblygu’r Arfordir a’r Môr

Mae canolbwynt y datblygu, gan gynnwys amddiffyn yr arfordir, yn ymwneud â’r aneddiadau arfordirol sy’n bodoli ar hyn o bryd. Ym mis Gorffennaf 2006, comisiynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru astudiaeth i edrych ar fframwaith strategol a chynaliadwy ar gyfer adfywio’r arfordir ar hyd tua 386km o arfordir (sy’n cynnwys Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Ceredigion). Mae cysylltiad yn gyffredinol rhwng datblygu’r Ardal Gadwraeth Arbennig o safbwynt y dŵr â’r cyfleusterau sydd eisoes yn bodoli yn harbwr Aberaeron, Ceinewydd ac Aberteifi. Yn Atlas yr Adran Masnach a Diwydiant o Adnoddau Ynni Adnewyddiadwy Môr y DU, clustnodir Bae Ceredigion yn lleoliad addas ar gyfer ffermydd gwynt, ond ni ystyrid y Bae yn addas ar gyfer ynni tonnau na llanw.

Sut y rheolir y cynigion am ddatblygu’r arfordir a’r môr o fewn yr Ardal Gadwraeth Arbennig?

Awdurdodau lleol sydd yn gweithredu’r system gynllunio yn bennaf, sef Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae Cynlluniau Rheoli’r Traethlin yn amlinellu strategaeth ar gyfer amddiffyn yr arfordir mewn modd cynaliadwy. Ystyrir pob datblygiad ar yr arfordir sydd â’r potensial o achosi effeithiau anffafriol ar nodweddion y safle (gan gynnwys amddiffyn rhag y môr, hawlio tir neu adeiladu pwerdai) fel Cynllun neu Brosiect ac yn destun Asesiad Priodol.

 

Chwilota am olew a nwy yn y môr ac elwa arnynt

Tra na fo dim seilwaith chwilota am olew na nwy ym môr Bae Ceredigion ar hyn o bryd (yn Aberdaugleddau y mae’r agosaf), credir y gallai fod nwy yn y Bae y gellid elwa arno yn y dyfodol.

Yr Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (yr hen Adran Diwydiant a Masnach) sy’n rhyddhau trwyddedau i chwilota am olew a nwy yn sgîl dau gyfnod : rhyddhau Asesiad Amgylcheddol Strategol o dan y Gyfarwyddeb Asesiadau Amgylcheddol (2001/42/CE) a gwneud Asesiad Priodol, fel yr amlinellir yn y Gyfarwyddeb Gynefinoedd (92/43/CEE).

Mae’r trwyddedau yn rhoi hawliau neilltuedig i’r trwyddedigion gael bloc a data cysylltiedig, ond nid ydynt ynddynt eu hunain yn olau gwyrdd i wneud unrhyw waith yn y lleoliad. Os bydd un o’r trwyddedigion yn dymuno bwrw ymlaen â chynnig yn sgîl gwerthuso’r data a ddarparwyd drwy gyfrwng y drwydded, rhaid cyflwyno cais manwl i’r Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio. Gwerthusir y cynnig gan yr Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio yn unol â gweithdrefnau Cynlluniau a Phrosiectau y Gyfarwyddeb Gynefinoedd a thrwy ymgynghori â Chyngor Cefn Gwlad Cymru i benderfynu a allai’r prosiect fynd rhagddo ac na fydd yn cael effaith andwyol ar nodweddion y safle.

Yn y 24ain Cylch Trwyddedu yn 2006 gwnaeth dau gwmni gais ar y cyd am drwydded ym mlociau 107/21, 107/22 and 106/30 o Asesiad Amgylcheddol Strategol 6 (gweler y map amgaeedig yn ogystal â gwefan yr Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio am fwy o wybodaeth). Nodwyd rhai diffygion wrth ymgynghori â Chyngor Cefn Gwlad Cymru yn y cyfnod Asesiad Priodol megis diffyg mecanwaith ar gyfer rheoleiddio archwilio seismig o fewn 12 môr-filltir o’r arfordir. Mae’r Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio wedi mynd i’r afael â’r diffygion hyn a chyhoeddwyd Asesiad Priodol diwygiedig i Fae Ceredigion yn 2008. Roedd hyn yn eithrio’r blociau o fewn yr Ardal Cadwraeth Arbennig o ran trwyddedu am olew a nwy ar hyn o bryd, gan ddweud nad oedd digon o wybodaeth am ddolffiniaid trwynbwl yn defnyddio’r safle i sicrhau na fyddant yn cael eu heffeithio.

Gweithgareddau milwrol

TMae’r gweithredwyr, sef QinetiQ, yn anelu at reoli’r Maes Tanio yn Aberporth fel ardal brawf ddiogel i’r Weinyddiaeth Amddiffyn a chwsmeriaid eraill a darparu amrywiaeth o gyfleusterau prosesu mordwyaeth, olrhain a data. Gallai profion gynnwys defnyddio llongau, awyrennau a thargedau ar y môr. Gwneir y profion yn rheolaidd a rhaid i’r gweithredwyr i gyd gadw at y gweithdrefnau a amlinellir yng Ngorchmynion Sefydlog Maes Tanio Aberporth. Diwygiwyd y gweithdrefnau hyn i gynnwys mesurau i sicrhau nad oes dolffiniaid, morfilod eraill na morloi yn yr ardal cyn gwneud prawf tanio arfau. Mae’r Cynllun Rheoli diwygiedig yn clustnodi camau gweithredu i goethi’r gweithdrefnau hyn gan gynnwys defnyddio hydroffon i ganfod morfilod.

Cloddio am agregau

Mae potensial wrth gloddio am agregau i achosi newidiadau i dopograffi a nodweddion gwely’r môr. Gallai lleihau neu gael gwared ar gyflenwad tywod gael effaith ar y banciau tywod is-lanw, sef un o nodweddion yr Ardal Gadwraeth Arbennig. Nod oes dim cloddio am agregau yn digwydd ar hyn o bryd ym Mae Ceredigion ac nid yw’n debygol o ddigwydd yn y dyfodol agos. Bydd y broses o reoli’r Ardal Gadwraeth Arbennig yn sicrhau y bydd unrhyw gynigion yn y dyfodol i gloddio am agregau sydd â’r potensial i achosi effeithiau anffafriol i nodweddion y safle yn destun Asesiad Priodol fel Cynllun neu Brosiect.