Codi Ymwybyddiaeth

Un o’r prif wersi a ddysgwyd ers sefydlu’r ardal forol warchodedig wirfoddol – yr Arfordir Treftadaeth Forol – yn 1992, yw bod addysg yn ddull rheoli hollbwysig.

Drwy roi gwybod i bobl am y problemau y gall rhai gweithgareddau hamdden eu hachosi i’r boblogaeth o Ddolffiniaid Trwynbwl, yn enwedig cychod pŵer a gwylio dolffiniaid, gellir cyflawni cryn dipyn i liniaru’r effeithiau negyddol ar yr anifeiliaid. Mae cryn gefnogaeth i’r farn hon, ac felly mae’r cynllun rheoli’n nodi nifer o brosiectau i geisio:

  • Sicrhau bod yr holl ymwelwyr a defnyddwyr cychod yn gwybod am fodolaeth ac amcanion yr Ardal Cadwraeth Arbennig.
  • Darparu adnoddau dehongli ac addysg a fydd yn creu diddordeb, gwerthfawrogiad ac ymrwymiad i warchod y Dolffiniaid Trwynbwl a nodweddion eraill yr Ardal Cadwraeth Arbennig.