Addysg

Un o’r gwersi allweddol a ddysgwyd ers ffurfio’r ardal warchodedig forol wirfoddol – yr Arfordir Treftadaeth Morol – ym 1992, yw bod addysg yn ddull rheoli hollbwysig.

Trwy hysbysu pobl o’r problemau posibl y gall y dolffiniaid trwynbwl eu hwynebu oherwydd rhai gweithgareddau hamdden, yn enwedig defnyddio cychod modur a gwylio dolffiniaid, gellir cyflawni llawer i gyfyngu unrhyw effeithiau negyddol ar yr anifeiliaid. Mae llawer yn cefnogi’r safbwynt hwn ac felly, mae’r cynllun yn nodi nifer o brosiectau a fydd yn ceisio:

  • Sicrhau bod yr holl ymwelwyr a’r rhai sy’n defnyddio cychod yn ymwybodol o fodolaeth amcanion yr Ardal Gadwraeth Arbennig.
  • Darparu dehongliad ac addysg a fydd yn ysgogi diddordeb, gwerthfawrogiad ac ymrwymiad i ddiogelu’r Ardal Gadwraeth Arbennig a’r dolffiniaid trwynbwl

I’r perwyl hwn, agorodd yr Adain Arfordir a Chefn Gwlad arddangosfa yn 2006 ar gyfer sgiperiaid a defnyddwyr cychod ar lanfa Ceinewydd, sef Man Cychod Bae Ceredigion. Drwy gyfrwng yr arddangosfa hon sy’n ddiddorol ac arloesol, gall defnyddwyr cychod ddarganfod mwy am fywyd gwyllt Bae Ceredigion a’r modd o elwa i’r mwyaf ar eu profiad ar y môr. Hefyd, dangosir gwybodaeth monitro a chanlyniadau data am y cynllun “Gwylio Dolffiniaid”. Mae’r Man Cychod ar agor o Ddydd Gwener i Ddydd Llun 12 hanner dydd tan 6pm o fis Mai i fis Medi. Gellir darganfod mwy am y Man Cychod drwy glicio yma.

Un o’r arddangosfeydd rhyngweithiol a ddatblygwyd ar y cyd â Man Cychod Bae Ceredigion yw gêm am Gôd y Môr. Mae’r gêm ddifyr hon i ieuenctid a phobl h?n yn rhoi cyfle i ddarganfod yr hyn y dylech ei wneud pan ddewch ar draws dolffiniaid, morloi a bywyd gwyllt arall yn y môr. Gellir chwarae’r gêm drwy glicio ar lun y dolffin sydd uchod.

Hefyd, hyrwyddir Côd Ymddygiad Cychod Hamddena Ceredigion drwy gyfrwng taflen gartŵn ddigrif sydd ar gael gan bob Canolfan Croeso leol.

Nod y darluniau difyr ynghylch “beth i beidio â’i wneud” wrth ryngweithio â bywyd gwyllt y môr yw cael pobl i ddilyn y Côd drwy ddeall y rhesymau sydd wedi achosi datblygu’r Côd. Mae’r daflen yn agor i fod yn boster cartŵn difyr maint A3. Os ydych yn byw yn lleol ac yn gwybod am le da i hongian y poster, helpwch ni i hyrwyddo’r Côd drwy arddangos y poster.