Ymweliadau Ysgolion

Mae’n bwysig cyfleu’r neges yn gynnar a daeth dros 800 o ddisgyblion o chwe ysgol gynradd leol, sef Ysgol Cei Newydd, Ysgol Bro Sion Cwilt, Ysgol Aberaeron, Ysgol Craig-Yr-Wylfa ac Ysgol Aberporth, i sesiynau yn y Man Cychod ac ar draethau lleol er mwyn dod i ddeall mwy am pam fod Bae Ceredigion yn lle mor arbennig.

Ymhlith gweithgareddau Cyfnod Allweddol Un, roedd taith synhwyraidd ar hyd y traeth ac yna cyfle i chwilota yn y pyllau glan môr. Anogwyd y plant i feddwl am ba greaduriaid allai fod yn byw yno a pham, sut maen nhw’n symud, beth maen nhw’n ei fwyta a beth allai eu bwyta nhw.

Mae ymweliadau Cyfnod Allweddol Dau yn cychwyn gyda gêm am y gadwyn fwyd forol i gyfleu negeseuon allweddol ac i annog y plant i feddwl am y ffordd y mae egni’n cael ei drosglwyddo i fyny’r gadwyn fwyd a’r ffordd y mae’r holl greaduriaid sy’n byw yn y bae’n dibynnu ar ei gilydd.

Caiff y neges hon ei hatgyfnerthu gan weithgaredd annibynnol, lle mae gofyn i’r plant ddod o hyd i dystiolaeth i greu’u cadwyn fwyd syml eu hunain ar gyfer y parth rhynglanw.

Yna, cânt gyfle i archwilio glan greigiog gan ganolbwyntio ar addasiadau i gynefinoedd a micro-gynefinoedd penodol.

Daw’r sesiynau i ben drwy ymweld â’r Man Cychod.